środa, 26 kwietnia 2017

Radża joga - królewska ścieżka zjednoczenia

Radża Joga – Królewska Ścieżka Zjednoczenia  


Joga na Zachodzie poznana została poprzez opowieści o indyjskich i himalajskich Mistrzach Mądrości znanych jako Ryszi (Rishi, Rshi), którzy od tysiącleci praktykują Królewską Jogę zwaną w oryginale Radża Jogą (Rāja Yogah). Chociaż często można usłyszeć, że ktoś zajmuje się Radża Jogą lub prowadzi nauczanie tej formy Jogi, często okazuje się to zupełną fikcją. Radża Joga jest praktyką w Lotosie (Padmasana), zatem aby rozpocząć rzeczywiście praktykę Radża Jogi osoba najpierw musi nauczyć się siedzieć w pozycji Lotosu, medytować swobodnie w pozycji Lotosu, a także wykonywać kilka chociaż podstawowych Asan Lotosowych oprócz samej medytacyjnej pozycji siedzącej. W swej istocie Radża Joga jest praktyką mędrców (Ryszich) i uczniów szkół duchowej mądrości, jednak z uwagi na owoce do których praktyka prowadzi uważana jest także za Jogę Królów, Radżów, czyli władców kierujących państwami narodowymi w mądry i duchowy sposób. Były takie czasy na ziemi, że władza należała jedynie do Mistrzów Mądrości, ludzi w pełni Oświeconych, Mądrych, ludzi, którzy znali dobro i kierowali się dobrem powszechnym narodu, a nawet całej ludzkości. Radża Joga jest duchowym narzędziem praktyki dla tych, którzy podążają Ścieżką Mądrych i Prawych Władców zarówno w światach ludzkich jak i anielskich, niebiańskich.

Sylaba „Ra” w języku niebian czy aniołów jakim jest Sanskryt sugeruje ogień, płomień, gorąco, żar, słońce, złoto, splendor czy świetlistość. Ravi to Słońce jakie widzimy na niebie, a zatem wielka, jaśniejąca kula ogniowa szybująca w kosmicznej przestrzeni. Praktyki medytacyjne Królewskiej Ścieżki, jak zwykło się nazywać Radża Jogę na Zachodzie, często nawiązują do obrazów płonącego ognia, tarczy czy kuli słońca, wpatrywania w płomień oliwnej lampy lub długotrwałych kontemplacji w żarze mocno rozpalonego ogniska. Radża Joga bywa określana jako praktyka zjednoczenia duchowego z słoneczną jaźnią czy słoneczną duszą przebywającą we wnętrzu każdego człowieka. Owo mistyczne zjednoczenie z duszą jako słoneczną czy ogniową jaźnią wewnętrzną przynosi szereg oznak czy owoców dzięki przejawieniu których poznaje się na Wschodzie czy ktoś rzeczywiście praktykuje Królewską Ścieżkę. Z Radża Jogi nauczanej w starożytności pochodzi koncept istnienia duszy czy jaźni o słonecznym czy też  solarnym charakterze, duszy zwanej Atmanem, oraz głębszy koncept istnienia Brahmana, duszy czy jaźni całego wszechświata i w szczególności całego stworzenia. Pierwszy okres realizacji duchowej wedle Radża Jogi to zjednoczenie ludzkiej istoty, wszystkich jej aspektów z Atmanem czyli z jaźnią, duszą solarną, z duszą, która jest jak wewnętrzny wieczny płomień, ogień czy wewnętrzne słońce o cechach jaźni. Drugi etap, drugi stopień realizacji duchowej, to zjednoczenie owej duszy czy jaźni, Atmana, z duchową istotą całego wszechświata, z twórczym duchem wszechrzeczy tutaj nazywanym terminem Brahman. 

Proces praktyki Radża Jogi rozpoczyna się od przyjęcia ciałem pozycji pełnego Lotosu w jodze zwanej Padmasaną, a także od nauczenia się biegle lotosowych asan, czyli tych pozycji, które z pomocą utrzymywania Lotosu wskazane jest dla Królewskich celów praktykować. Nie jest łatwo utrzymać pozycję Lotosu przez dłuższy czas w spokoju i jeszcze skupić się głęboko z pełną uwagą na kontemplacjach, stąd Radża Joga uchodzi za trudniejszą formę praktyki Jogi niźli najczęściej uprawiane jak Hatha Joga, Mantra Joga czy Bhakti Joga. Na Wschodzie uważa się że Radża Jogin to skarb, klejnot czyli Ratna pośród osób uprawiających Jogę. Radża Jogi w pozycji Lotosu przetwarza się, przeistacza się w istotę wyższego rodzaju, w duszę wznioślejszą, jaką jest Ryszi (Rishi, Rshi). Jednym z ważnych celów jest stawanie się Ryszim, przeistaczanie się w Ryszi, co jest celem już pierwszego dużego etapu duchowej realizacji w Radża Jodze. Praktyka Królewskiej Jogi była i jest uważana za ogniową alchemię wewnętrznej przemiany duchowej w czasie której z ziemskiego, materialnego i zmysłowego człowieka wytwarzane jest Złoto w postaci Mędrca, Ryszi. Złota Jaźń czy Złoty Atman to Dusza Mistrza Mądrości, duchowa istota Ryszi, który duchowo jest zarówno wieszczem, mędrcem, poetą, jak i kapłanem czy księciem pośród innych dusz. Dusze w gatunku swym wyższego rodzaju pośród jakości dusz ogółu ludzkości, a nawet pośród dewów czyli niebian uważane są za duchową, niebiańską arystokrację, dlatego są skarbami pośród ludzkości, klejnotami wcale nie łatwymi do odnalezienia. Tak pojęcie Ratna wiąże się z terminem Radża na Królewskiej Ścieżce. 

Radża (Rāja) to król, książę, suweren, władca, a rdzeń „Rāj” oznacza pojęcia takie jak rządzić, władać, przewodzić, kierować czy królować z jednej strony, podczas gdy z drugiej strony oznacza tyle, co świecić, jaśnieć, błyszczeć, oświetlać, oświecać, opromieniowywać, czynić promiennym. Metafizycznie zatem wedle Królewskiej Jogi Król czy Władca, Książę, jest tym który jednocześnie rządzi i oświeca, zatem musi być niczym innym jak Królem Mędrcem prowadzącym światłe rządy oparte na uniwersalnych dobrych prawach i wręcz duchowych zasadach. Dobre rządy definiowano jako czas w którym władzę sprawował Król (Radża) dzięki któremu w państwie panowała prawość i sprawiedliwość, dobrobyt, ludzie byli szczęśliwi, a w rządzeniu kierowano się wiedzą i mądrością. Nawet w starożytnej Grecji mądre rządy doświadczonych fachowców dbających o dobro ludu zwano timokracją, a władzę królów mędrców nazywano okresem złotego wieku w historii kraju. Słowa takie jak Radżati (Rājati) czy Raszti (Rāshti) wyjaśniają lepiej ideał Radża Jogi, gdzie rządy Radża to jednocześnie królowanie i oświecanie, władanie i jaśnienie, kierowanie i jasne świecenie. Radżati to dostojeństwo władcy od którego emanuje promienny blask oświecającej duszy, Atmana. Radża nie tylko jest Mistrzem Oświeconym, ale też umie prowadzić innych do oświecenia, świeci bardzo jasno duchowym blaskiem, a także potrafi wcielić w życie ideał boskiej władzy która jest uczciwa, sprawiedliwa, dobra dla ludu w kraju i dbała o wszystkich swoich obywateli czy poddanych. 

Kontemplacyjnym symbolem praktykujących Radża Jogę jest zarówno złocisty, jaśniejący płomień Ognia, Agni, jak i jaśniejący ze złocistym poblaskiem dysk Słońca, Ravi. Medytacje z obrazem ognia lub słońca w jaśniejących i jasno-złocistych barwach są bardzo typowe dla Radża Jogi, acz bardzo istotnym jest praktykowanie w pozycji Padmasana czyli w Pozycji Lotosu. Jedną z cech widocznych wyraźnie w życiu adeptów Radża Jogi jest Arogya co generalnie oznacza, że praktycy tej Jogi są skuteczni w eliminacji chorób jak również skuteczni w zapobieganiu wszelkim chorobom poprzez swój styl życia. Arogya czyli niechorowanie jest jedną z podstawowych cech duchowego, boskiego ciała, alchemicznie wytworzonego od wewnątrz jako powłoka duszy, ciała i mieszkania dla duszy czy jaźni, które Radża Joga określa mianem Divya-Deha. Kiedy ciała zewnętrzne, w tym ciało fizyczne oraz umysł są we władaniu duszy, a ich czystość jest odpowiednia aby nadawały się na mieszkanie dla oświeconej duszy, wtedy mówimy, że Radża Jogi zbudował Divya-Deha, Boskie czy Anielskie Ciało, Dom Światła. Procesy jakie przechodzi osoba, która dociera w końcu do stadium realizacji Atmana, Boskiej Duszy czy Jaźni, wymagają od początku nawiązania kontaktu z duszą-jaźnią czyli Atmanem wewnątrz swej istoty skrytej, potem rozbudzenia aktywności, funkcji i cech żyjącej duszy (Dżiva-Atman, Jivātman), a w końcu alchemicznej przebudowy powłok umysłu i emocji oraz fizycznego ciała tak, aby stopniowo coraz bardziej przebudzona dusza-jaźń miała w tych zewnętrznych powłokach jak najlepsze mieszkanie, własny dom na materialnym planie. W końcu tej drogi przemiany i przebudowy wewnętrznej dusza-jaźń czyli Atman (Purusza) w pełni wciela się w umysł i ciało ludzkiego istnienia na tym planie bytu i w pełni się przez te powłoki przejawia. 

Trzy zasadnicze cechy Radża Jogina jak i Króla Mędrca to Rita (Rta), Satya (Prawda) oraz Śāntih (Pokój). Rity (Ryta) to prawa i zasady ładu przyrody, społeczeństwa oraz kosmosu, w tym prawo odpłaty, Satya to prawdziwość, prawdomówność, dążenie do prawdy, w tym wyższe, duchowe, nie tylko materialne prawdy nauki. Śanti oznacza moralną siłę pacyfikacji zła doprowadzającą do ładu, pokoju i spokoju w społeczeństwie. Ideałów tych trzymają się oświeceni królowie mędrcy, których pojawienie się i władztwo jest oznaką świtu nowej ery zwanej złotym wiekiem w historii ludzkości. Oznacza to, że nie ma żadnego Złotego Wieku, jeśli władza nie jest sprawowana przez oświeconych Królów Mędrców, w swej istocie Oświeconych Mistrzów Mądrości, Ryszich. Prawdziwa duchowa arystokracja mistrzów-mędrców zwykle nie jest dziedziczona przez pierworództwo ani więzy krwi, tylko poprzez proces uczniostwa w procesie odziedziczenia zdolności duchowych po Mistrzu przez odpowiednio zdolnego ucznia Królewskiej Jogi. Jeśli widzimy na ziemi zarówno moralny jak i duchowy upadek wszelkiej arystokracji, a do tego raczej upadek ostatnich krajów w których rządy sprawował jakiś mądry, rozsądny i dobry dla społeczeństwa władca, to widzimy upadek ludzkości w ciemne wieki Kali Jugi, a nie świt nowej Złotej Ery. Prawdziwie nowa Złota Era w historii ludzi zacznie się z chwilą, gdy ludzie skierują swoje uszy ku słowom Mistrzów Mądrości, a do władzy przestaną dopuszczać hordy zdemoralizowanych oszustów i złodziei, którzy swoje kraje i narody doprowadzają raczej do biedy i ruiny niźli do powszechnego dobrobytu, pokoju, szczęścia i wiedzy. 

Dzień Słońca, Ravi-vara czyli niedziela jest dobrym dniem dla praktyk ogniowych i solarnych, a adepci, uczniowie Ryszich często spotykają się na wielogodzinne sesje realnej wspólnej praktyki Radża Jogi właśnie w niedziele. Z ważniejszych solarnych terminów związanych ze słońcem mamy czas koniunkcji Słońca z Plejadami wypadający około 19-21 maja oraz cały czas kiedy Plejady są niewidoczne z powodu zbytniej bliskości koniunkcyjnej ze Słońcem czyli okres 20-21dni przed i po koniunkcji, razem dobre 40 dni czy nawet sześć tygodni, które zwykle adepci poświęcają na bardzo intensywne także odosobnieniowe praktyki Królewskiej Ścieżki gdzieś od początku maja do początku czerwca każdego roku. Praktyka Radża Jogi to nie tylko jak widać trzy sesje medytacji dziennie w czasie świtu i wschodu Słońca (Uszas), w południe (Urdża) i w czasie zachodu Słońca oraz zmierzchu (Ratri). Radża Joga to nie tylko ubieranie się na biało aby trochę pomedytować o pokoju dla świata, lecz długa i żmudna, intensywna praca, od wyćwiczenia pozycji Lotosu, poprzez głębokie transformacje wszystkich powłok, aż ku rozwinięciu zdolności oraz mocy do sprawowania sprawiedliwej i rzetelnej, mądrej władzy duchowej w narodzie podczas trwania Złotego Wieku istnienia ludzkości. Ścieżka Radża Jogi ma na celu alchemiczną transformację człowieka w Mistrza Mądrości Bożej. 
Zapraszamy na warsztaty, gdzie można zgłębiać i doskonalić wiedzę
  

© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: radza-joga.blogspot.com


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz