poniedziałek, 10 marca 2014

Królewska Sztuka Jogi

Radża Joga Shigatse


Radźa Joga (sanskr. Rāja Yogah, Raaja Yogah) dosł. królewskie zjednoczenie, królewska sztuka jogi - jest starożytną linią duchowego nauczania zainicjowaną przez Czohan Śiwa Jogeśwara w głębokiej starożytności, a w Złotym Wieku (Satjajuga) - była szerzej kultywowana. Radża Joga uważana jest za jogę królów i książąt, duchową drogę władców, królów mędrców znanych jako ryszi i maharyszi. Podstawą praktyki Królewskiej Jogi jest dobra, silna i długa zdolność skoncentrowania, skupienia uwagi. Początkowo Radża Joga była zwana Uro Yogą, czyli Ścieżką Światła Złotego Blasku Oświecenia poprzez Miłość i Mądrość, Jogą Światłości, Świetlistym Zjednoczeniem, czy też Pojednaniem ze Światłem. Uro Joga była praktyką duchową panujących Królów - Mędrców (szczególnie ze słonecznej dynastii Ajodha) i stąd mamy Jogę Królewską lub lepiej Jogę Króla czyli Królewskie Pojednanie. Na bazie wiedzy i praktyki Jogi Królewskiej powstało wiele rozmaitych szkół i tradycji duchowych określających siebie mianem Sztuki Królewskiej. 

Uro Joga jest jedną z 12 linii inicjacyjnego przekazu Jogi jakie Pan Śiwa ustanowił dla ludzkości aby były ścieżkami wynoszącymi dusze z powrotem ku Zbawieniu, ku Oświeconym wymiarom bytu. Możemy się domyślić już z samej nazwy, że kluczowymi i głównymi praktykami Uro Jogi czyli Jogi Światła będą wszelkie praktyki medytacyjne ze Światłem! Współcześnie tylko bardzo nieliczni adepci Jogi mają cośkolwiek wspólnego z Radża Jogą, chociaż wielu się na swój związek z Radża Jogą powołuje. Teozoficzna koncepcja Radża Jogi opisana jako praktyka Jama i Nijama, Asana i Pranajama, Pratjahara i Dhaarana oraz Samaadhi z autentyczną Radża Jogą nie ma w ogóle nic wspólnego, a wywodzi się ze stopni tradycyjnej siedmio-stopniowej Hatha Jogi, także będącej inicjacyjną linią duchowego przekazu. Autentyczna linia przekazu Radża Jogi jest 12 stopniową, inicjacyjną szkołą duchowego Urzeczywistnienia, a oprócz swoich 12 podstawowych stopni zawiera jeszcze 6 stopni Wyższego Zakonu Uro Jogi (Uro Joga Mahaa Sangha lub Kalkina Sangha).

Do niebiańskiej, duchowej Świątyni Śigatse (Shigatse) kierują stopnie autentycznej Radża Jogi. W Aśrama Śigatse skupione są Dusze Oświecone Boską Mądrością i Wszechwiedzą. Wyższą częścią Świątyni Śigatse tworzącej Bractwo czy Zakon Złotej Szaty (Szata Dharmakaja) jest tak zwana Świątynia Kalkina (Kalkina Aśrama), postaci duchowej, która jest Duchowym Nauczycielem i Przewodnikiem całego ludzkiego rodzaju (Dźagadguru). Idea tego duchowego Mistrza obecna jest żywo we wszystkich religiach świata, w buddyźmie jako postać Buddha Maitreja, w islamie jako postać Imama Mahdi, w judaizmie jako osoba Mesjasza, w zaratusztrianizmie jako osoba Saoszjanta, a w chrześcijaństwie jako postać Chrystusa Adwentu! Wszystkie religie mniej lub bardziej odwołują się do tej duchowej postaci którą jest Dźagadguru Kalkin, duchowa głowa wszystkich autentycznych Radża Joginów. Świątynia Kalkina zrzesza dusze będące na stopniach Wyższego Zakonu Uro Jogi. Ścieżka Radża Jogi była ścieżką Prawdziwej Religii Złotego Wieku czyli pradawnej jedynej religii rodzaju ludzkiego i każda religia zawiera jakieś śladowe ilości elementarnych praktyk duchowych pierwszych stopni Radża Jogi. Praktykujący adepci Radża Jogi przyjmują do wiadomości podstawowy fakt duchowy, iż wszystkie religie tego świata są w istocie jedną religią i jedną ścieżką prowadzącą do Wyzwolenia, Zbawienia. Studiując zatem nauki duchowe wszystkich istniejących religii Radża Jogin będzie zwracał uwagę głównie na to, co wszystkie religie uczą wspólnie i tak samo, bo w sposób oczywisty będzie to czysta nauka pierwotnej prareligii rodzaju ludzkiego czyli czysta podstawowa nauka duchowa Radża Jogi.


Królewska Droga (Radża Marga) prowadzi przede wszystkim do Złocistego Płomienia Boskiej Mądrości będącego centralnym ołtarzem Niebiańskiej Świątyni Śigatse, która znajduje się w przestrzeni ponad rzeczywistą tybetańską miejscowością o nazwie Śigatse (Shigatse). Prawdopodobnie śladem pradawnej Uro Jogi Złotego Wieku jest przekonanie żywione przez rozmaite religie, że są jedyną i jedynie słuszną Drogą przeznaczoną dla całej ludzkości. Rzeczywiście tak było w Złotym Wieku przez cały czas jego trwania, a wiadomo, że Satjajuga trwa prawie milion osiemset tysięcy lat (1,728 min lat)! Radża Joga jest więc w rzeczywistości pierwotną, głęboko mistyczną Duchową Religią rodzaju ludzkiego i jako taka jest dobra do praktykowania przez każdego człowieka. Możemy sobie uzmysłowić, iż kontemplacje blasku Złotego Światła ora Złotego Płomienia będą należeć do istotnych i kluczowych praktyk duchowych. Podstawowym ośrodkiem koncentracji jest Lotos Serca, gdyż 12 jego płatków symbolizuje 12 stopni przebudzenia Świadomości (Średniej Jaźni) czyli Ćittamu. Świadomość czyli Ćitta jest energią Boskiej Duszy (Dźiwatman) mieszkającej w ośrodku serca wewnątrz piersi. Radża Joga używa bardzo dużo praktyk duchowych związanych z ośrodkiem sercowym pod mostkiem zwanym terminem Anahata. Kontemplowanie kosmicznej, duchowej energii Znaków Zodiaku w korespondencji do kolejnych płatków Anahata włącznie z odpowiednimi sylabami, dźwiękami płatków serca, począwszy od energii Znaku Koziorożca należy do całkiem zaawansowanych praktyk duchowych starożytnej Uro Jogi kultywowanej masowo przez całą ludzkość Złotego Wieku.

Śladowe praktyki duchowe zawarte w rozmaitych religiach, a stanowiące pozostałość autentycznej Radża Jogi to trzy klasyczne jogi pomocnicze współcześnie praktykowane i polecane przez różnych Nauczycieli Duchowych zwykle pojedynczo i osobno, a nie jako jeden system praktykowania duchowego rozwoju, a znane odpowiednio jako Karmajoga, Bhaktijoga oraz Dźńanajoga. Wymieniliśmy je w kolejności w jakiej stanowią początkowe stopnie Pierwszego Wielkiego Kręgu nauki i praktyki starożytnej Radża Jogi. Pierwszy Wielki Krąg Radża Jogi zwany jest terminem Brahma Wićara, który sugeruje przenikanie czy wnikanie, wtapianie się w Boga! Adepci tych początkowych stopni uczą się odczuwać i doznawać Obecności Boga jako wszechobecnego świetlistego Wszechducha, Brahmana oraz uczą się wnikać, wtapiać swoją świadomością w Świadomość Boga, a raczej we wszechobecnego Ducha Świętego (Wszechducha). Bhakti Joga jest żywo obecna praktycznie w każdej religii, gdyż jest to po prostu żarliwe rozmodlenie i adoracja Boga z pomocą pieśni duchowych (Bhadźana), modlitw dziękczynnych, błagalnych czy wielbiących (Brahma-ćintani). Niestety praktykowanie Bhakti Jogi bez gruntownej podstawy na Ścieżce jaką jest stopień Karma Jogi nie daje dobrych rezultatów ani specjalnych postępów duchowych. Karma Joga oznacza unifikację wszystkich naszych działań i dążeń życiowych w jeden zwarty i spójny strumień życia oraz ofiarowanie swojej Pracy Bogu. Karma Jogin pracuje tak jakby pracował tylko dla Boga i cokolwiek robi pełni swoją Służbę Bożą sumiennie, uczciwie i solidnie. Solidna i uczciwa praca ofiarowana Bogu to życiowa postawa Karma Jogina będąca jego duchową praktyką. Człowiek musi nauczyć się akceptować, lubić, cenić i szanować swoją pracę i wszelką życiową działalność. I dopiero z taką postawą i praktyką życiową adept jest należycie przygotowany do podjęcia drugiego stopnia Ścieżki Złotego Płomienia, który jest stopniem Uwielbienia i Adoracji Boga!

Dźńaana Joga będąca stopniem trzecim to okres nabierania głębokiej i wszechstronnej wiedzy słyszanej na własne uszy, a płynącej z ust Guru, który jest Mędrcem Bożym, Rszim. W trzecim stopniu udziela się adeptowi wszechstronnej wiedzy duchowej i religijnej na wszystkie podstawowe mistyczne tematy, takie jak Prańaapana (Oddychanie), Jantradźńana (Wiedza Symboliki), Metafizyka (Wiedza o żywiołach i procesach przemiany oraz sposobach synchronizacji z Bogiem), Etyka (Zasady Postępowania), a także wiele innych. Stopień Karma Jogi musi zaowocować rozwinięciem się Wiary w Boga i Zaufania do Boga (Śraddha) oraz do Guru. Stopień Bhakti Jogi musi zaowocować pozytywnym i pomyślnym przejściem prób i testów jakie się przed adeptem pojawią. Trzeci stopień musi się objawić cierpliwym medytowaniem nad wszystkimi naukami duchowymi oraz inteligentnym przyswojeniem, zasymilowaniem wszystkiego popartym osobistym zrozumieniem i wglądem. Przenikanie (Wićara) Boga (Brahmana) jest wprost proporcjonalne do stopnia rozbudzonej i rozwiniętej Wiary, Ufności ale na trzecim stopniu Wiara ucznia zamienia się w rodzaj rozpoznawania w którym uczeń Wie że jest Bóg, zna Boga z własnego doświadczenia! Pierwszy stopień praktyki oznacza wzmożenie życiowych zdolności i życiowej wydolności oraz rozwój duchowy poprzez pozytywne zaangażowanie w życie i pracę, a także realizowanie celów w świecie materialnym. Karma Jogin jest adeptem w fazie Wioski Pytań, który jest słuchaczem zadającym coraz głębsze pytania. Bhakti Jogin jest adeptem w fazie Wioski Miłości czynnie zaangażowanym w kultywowanie miłości do swego Stwórcy, adeptem rozpalającym płomień Bożej Miłości i ten płomień podtrzymującym poprzez gorliwą praktykę Modlitwy (Brahmaćintani). Adept w trzecim stopniu jest zaangażowany w Wiosce Wiedzy ponieważ usilnie studiuje wszelką wiedzę religijną i duchową szukając tego co wspólne pomiędzy wszystkimi systemami religijnymi. Samo studiowanie Boskiej Wiedzy bez podstawy dwóch nóg którymi są Karma i Bhakti Joga jest bezowocne i nie przyniesie duchowego wzrostu, a może być wręcz przeciwnie, jak to pokazuje przykład Wiroćany (Lucyfera), który był uczniem Pana Brahmy (Boga Stwórcy) i studiował wiedzę duchową pomijając kompletnie Bhakti do Boga, swego Guru. Wszedł w stadium pychy i zuchwałości, Guru porzucił i stoczył się w demonicznym upadku w najniższe piekła, gdzie jest władcą złych duchów.

Wyższy, czwarty stopień musi intensywnie praktykować Wairagjam czyli Nieprzywiązywanie wagi do rzeczy i osób oraz Bezpragnieniowość, a także ćwiczenia intensywnej Koncentracji (Skupienia) czyli Dharana. Czwarty krąg praktykowania zwykle określany jest mianem Dharanaćakram czyli po prostu Kręgiem Koncentracji, Skupienia. Praktyka nastawiona jest na zgubienie iluzji posiadania i złudzenia przywiązania do materialnych obiektów, rzeczy i ludzi. W szczególności praktykuje się intensywną Upasanę czyli koncentrację na istocie Boga, szczególnie w postaci jakiejś Jego Awatary (Zstąpienia), więc z jakąś boską ludzką istotą na ostatecznym i mistycznym stopniu duchowego Urzeczywistnienia. Wszyscy wielcy Prorocy, Awatarowie, założyciele i odnowiciele Pierwotnej Religii stanowią obiekt głębokiej Koncentracji oraz Upasany. Energetyczny oddech naprzemienny znany jako Wamakrama także jest fundamentalnym ćwiczeniem duchowym od czwartego stopnia wtajemniczenia w tradycyjnej autentycznej Radża Jodze.

Podstawowy stopień praktyki, Karma Jogina musi także trochę uwrażliwić się i otworzyć na działające w Przyrodzie (Rudram) energie subtelne zwane Żywiołami (Tattwa). Stąd w samym wprowadzeniu w Radża Jogę spory nacisk się kładzie na proste kontemplacje Żywiołów Przyrody czyli skał, ziemi i gór, wody czyli rzek, jezior i morza oraz deszczu, płonącego ognia i słońca, wiatru na otwartej przestrzeni oraz całkiem już przestrzennej energii Boskiego Ducha, Eteru, który przenika cztery żywioły podstawowe budujące plan materii. Oswojenie się z energiami ziemi, wody, ognia, wiatru i przestrzeni (eteru, nieba) musi przynieść głębszą wrażliwość na to co dzieje się z Przyrodą i na jej elementarne energie. Głębsze i intensywniejsze praktyki z żywiołami i współzależnością od Przyrody (Prakrti Asraja) przechodzi adept Uro Jogi w piątym stopniu swej praktyki, ale do tego potrzeba głębiej rozwinąć właśnie silną Koncentrację i Nieprzywiązanie. Karma Joga pozwala oczyścić i zharmonizować ciało fizyczne oraz energetyczne (Lińgaśarira), żarliwa i pełna uwielbienia Bhakti Joga pozwala oczyścić głębiej i zharmonizować powłokę astromentalną czyli Kaamamanas. Dźńana Joga jeśli tylko otrzymujemy wiedzę właściwą, duchową, użyteczną i pomocną, pozwala nam osiągnąć synchronizację z planem duchowego, przyczynowego Umysłu (Sutramamanas), z którego czerpiemy duchową inspirację, natchnienie i wszelkie wsparcie. W szóstym stopniu praktyki inicjacyjnej Ścieżki Radża Jogi przedmiotem Koncentracji jest nasza głęboka wewnętrzna zależność od Boga Stwórcy (Brahmana) oraz jego posłańca (Awatara) i jest ona głębiej uświadamiana, co zwiemy procesem Brahma Asraja (Boski Związek).

To jest zaledwie wstępny zarys pradawnej praktyki Królewskiej Radża Jogi Śigatse na jej sześciu niższych, księżycowych stopniach! Warto także mieć na uwadze fakt, iż tradycyjne indyjskie i perskie szkoły sufickie zorganizowane są jako praktyka duchowa Ścieżki Uro Jogi i także posiadają 12 stopniowy inicjacyjny przekaz analogiczny do starożytnej śiwaickiej Radża Jogi, omówiliśmy więc sobie także podstawy praktykowania w Ezoterycznej Szkole Zakonu Sufi. Starożytne słowiańskie ezoteryczne kulty inicjacyjne Jesse i Biesa także miały wiele wspólnego z Radża Jogą! Jednocześnie zainteresowanym praktyką Radża Jogi w sposób samodzielny musimy uprzedzić, że omówione tutaj zostały jedynie ważniejsze i częściej spotykane praktyki ze szkoły Radża Jogi, a nie cały program praktyk szczegółowo!

Zapraszamy na warsztaty Królewskiej Radża Jogi 


© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: radża-joga.blogspot.com


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz