ŚWIĄTYNIA SHIGATSE

Tybetański klasztor Tashilhunpo w Shigatse


Świątynia Mądrości Śigatse jest sanktuarium Pełni Mądrości Bożej, gdzie przebywają wtajemniczone dusze arhatów pracujące dla Boga na drugim promieniu ewolucji zwanym promieniem miłości-mądrości wyrażanym przez Pojedyncze Oko Pełne Światła i Współczucia. Tylko czysta dusza, o czystym sumieniu i intencjach, może w pełni doświadczyć czym jest duchowa energia promienia ewolucji. Jedynie dusze o anielskiej świadomości mogą poczuć, pojąć tak subtelne światła, jakie promieniują z tej Świątynii Bożej Mądrości na naszej planecie. Śigatse jest bowiem sanktuarium Bractwa Złotej Szaty - Mistrzów, Mędrców (Ryszich) promieniujących złotą aurą rozumiejących serc. Ryszi, Sufi - Mędrcy Śigatse tworzący Bractwo Złotej Szaty stanowią Aśram (Świątynię) Dźagadguru - Nauczyciela Świata, nazywanego też Kalkinem - Zbawicielem.

Mistrzem i Przewodnikiem wszystkich dusz zaangażowanych w służbę pomagania innym istotom w wyzwoleniu ich z cierpień i trosk świata doczesnego w świecie ludzi, zwierząt i demonów - jest Duchowy Zwierzchnik i zarządca Świątyni Śigatse - Mistrz Kuthumi Lal Singh - wielki mędrzec i prorok. Prorok Kuthumi jako przełożony Śigatse jest jednocześnie mistrzem władającym drugim promieniem Miłości-Mądrości i w tej funkcji zwiemy go imieniem Czohan Kuthumi. Jego postać silnie oddziaływuje duchowo nad swoją siedzibą, która jest w Kaszmirze - w pięknym niebiańskim ogrodzie nad jeziorem Kaszmir, oraz w ośrodku odosobnień w Tybecie, który znajduje się w Śigatse. Asystentem i zastępcą Mistrza Kuthumi jest Guru Lanto.

Mistrz Kuthumi jest znany z wielu emanacji, z których na największą uwagę zasługuje Padmasambhawa (Siedzący na Lotosie). Jest założycielem jogicznej szkoły buddyzmu tybetańskiego (VIII w n.e.), a także znany jest jako Św. Franciszek, który pojawił się, aby przywrócić chrześcijaństwu jego pierwotnego, chrystusowego ducha uświęcenia i miłosierdzia Bożego, przejawiającego się praktycznie także w miłości do zwierząt i ochronie ich życia.

Płomień Żywego Ognia, płonącego Złocistym Płomieniem jest Ołtarzem w Świątyni Śigatse. Stanowi On Centrum świątyni - tabernakulum - wokół którego zasiada Dwudziestu Czterech Świętych Starców - Ryszich - zwanych Mędrcami Starcami z Gór. Czcigodni Starcy odziani w Złote Szaty stanowią Radę Świątyni, której członkowie przechowują ukryte skarby mądrości wszystkich ścieżek - w tym dwanaście linii sukcesji jogi. Mędrcy składają pełne czci pokłony Temu, który dzierży Urząd Nauczania i Berło Oświecenia. Wspomina o nich Św. Jan w Apokalipsie jako o składających hołd Chrystusowi. Płomień Mądrości Wszechmogącego Boga jest najbardziej godzien czci, w którego chwale ukazuje się Najświętszy. Archanioł Miłości-Mądrości, Israfil jest stróżem świątyni.

Świątynia Śigatse, to miejsce, gdzie zgromadza się Rada Siedemdziesięciu Sprawiedliwych, w skład której wchodzą Święci, Mistrzowie i Prorocy, którzy przeistoczyli się w tęczowe ciało i podobnie jak Patriarcha Henoch czy Prorok Eliasz wstąpili do Niebios (Dewaczan). Rada Sprawiedliwych pomaga Dźagadguru (Chrystusowi) w sprawowaniu Sądu nad każdą duszą i w kierowaniu jej losem w podróży poprzez światy i wcielenia.

Bractwo Złotej Szaty

W naszej tradycji przekazujemy zainteresowanym uczniom Pierwszą i Drugą Radźa Jogę (Sufi Tariqah) dla oczyszczenia wnętrza i przygotowania się do otrzymania charyzmatycznego daru miłującej Mądrości Bożej. Jest to dar Nauczyciela ludzi i aniołów, który spływa z góry, od Boga. Czysta mądrość Boża jest charyzmatem, którą nazywamy Złotą Szatą Śigatse.

Ach, gdyby ludzie naprawdę wiedzieli czym jest Królewska Joga (Droga Sufich), to zaprawdę rzadko by używali tej nazwy, tak często nadużywanej w obecnych czasach i na Zachodzie i w Indii! Przebudzenie Pramana - źródła troistej wiedzy poznawania jest celem pierwszej Radźa Jogi. Przebudzenie Sarwadźnana - Odwiecznej Mądrości Duszy, jest zasadniczym celem drugiej Radźa Jogi. Poznawszy Przedwieczną Mądrość, która płynie z głębi oczyszczonej z zasłon duszy (puruszy), wielcy Ryszi (Sufi) czuwali nad przebiegiem ewolucji i rozwoju ludzkich dusz i czynią to aż po dzień dzisiejszy.

Rada Świętych Starców stanowi ucieleśnienie Mistrza, który naprawdę jest tylko Jeden, a uczniowie Bractwa Złotej Szaty wywodzą się z pośród wędrowców wtajemniczonych wszystkich stopni, którzy poświęcili się służbie pomagania ludzkości, służbie służenia innym poprzez duchowe przewodnictwo i nauczanie. Bractwo Złotej Szaty składa się więc ze służebników (sewaka) poświęconych pracy misyjnej dla dobra innych rozwijających się dusz. Zaprawdę wykonują pracę Nauczyciela Świata i Zbawiciela zarazem i w Nim mają swój udział.

Jeżeli ktoś myśli, że Mądrości można się wyuczyć - jest w błędzie. Mądrości nie można się wyuczyć, nie można mądrości nikomu ukraść, ani w żaden inny sposób jej zdobyć gdy się jej bardzo pragnie na pokaz. Mądrość jest przymiotem duszy i pojawia się naturalnie jako sposób przejawiania duszy poprzez osobowość. Wiedzy można się wyuczyć, ale Mądrość jest miłującym zrozumieniem, mądrość jest wiedzą oświeconą przez miłość. Mądrość zstępuje z góry, z bezforemnego planu buddycznej i zarazem chrystusowej świadomości, a Świat istot zbawionych, wyzwolonych, jest zwany Waikuntha. Z tego planu płynie duchowa energia Zbawiciela jako największy z charyzmatów, którym jest dar miłowania. Wiedza umysłu oświecona miłością staje się miłującą mądrością. Zwiemy to Chrystusem, Maitreją, Kalkinem, Mesjaszem.

Wiadomym i sprwdzonym faktem jest, że można uczyć się wiele i długo, a nie posiąść Mądrości Bożej, która jest charyzmatycznym Darem Duchowym zstępującym z planu wyzwolonych (zbawionych) Mistrzów, Świętych i Proroków. Ci, którzy zdobyli Złotą Szatę Mądrości Bożej - są najbardziej godni jej noszenia i zwiemy ich Mędrcami - Ryszi, Sufi. Oni to bowiem podążali Drogą Mądrości, która wiedzie do Aśramu Śigatse, do tego sanktuarium wszelkiej Łaski Miłującego i przenikliwego pojmowania i rozumienia rzeczy skrytych.

Przekazywanie Światła jest podstawową aktywnością Świątyni Mądrości Śigatse, skąd wszelka Mądrość Boża zstępuje na świat. Grupy Transmisyjne stanowią podstawową aktywność Mistrza Mądrości Djwhal Khul Khana, a co więcej są zalążkiem przygotowującym powrót Zbawiciela, Kalkina, pierwszego z Nauczycieli i Przewodników, Nauczyciela ludzi i aniołów.

Mistrz Świątyni Śigatse, Djwhal Khul Khan (Dźiłal Khul Khan), opiekun dusz spragnionych objawienia mądrości i uchylenia ezoterycznych tajemnic zaprasza do tej cudownie przemieniającej świat transcendentalnej praktyki posyłania światła. Jak powiedziano, kto modli się do Boga, ten jest pobożny, kto medytuje ten słucha Boga i ten tylko jest posłuszny. Duchowa Hierarchia Mistrzów Mądrości oczekuje na Twoją pracę, na Twoją SEWĘ. Tylko ten, kto świadomie pracuje dla Boga i Jego Wysłanników może powiedzieć o sobie iż jest u progu wtajemniczenia duszy. Duchowa Służba jest pracą dusz budzących się w Jego Świetle. Zaiste, jak mówi Czohan Morja, jest oznaką oświeconych i tych którzy są blisko światła.

Mistrzowie Radża Jogi o Śhigatse powiedzieli:

"Świątynia Śigatse jest sanktuarium Pełni Mądrości, gdzie przebywają wtajemniczone dusze arhatów pracujące dla Boga na drugim promieniu ewolucji zwanym promieniem miłości-mądrości. Promień ten w pełni wyraża się przez Pojedyńcze Oko Pełne Światła i Współczucia. Tylko czysta dusza może w pełni doświadczyć czym jest duchowa energia promienia ewolucji. Można powiedzieć, iż Śigatse to świątynia Bożej Mądrości na naszej planecie, sanktuarium złocistej aury rozumiejących serc, mistyczna siedziba mędrców stworzonych z Miłości. Można rozumieć, że jest to Niebo Wisznu, Niebo Maitreji, Kalkina, Niebo Chrystusa.

Duchowy Zwierzchnik sanktuarium Bractwa Śigatse jest mistrzem i przewodnikiem wszystkich dusz zaangażowanych w służbę pomagania innym istotom w wyzwoleniu z trosk i cierpień doczesności w świecie ludzi, zwierząt i demonów.

Zrozumienie fundamentalnej prawdy o jedności źródła z którego pochodzą wszystkie religie wschodu i zachodu, oraz zrozumienie esencjonalnej jedności wszystkich nauk religijnych, to pierwszy próg oświecenia na promieniu Miłującej Mądrości Bożej. Jest to kamień węgielny na ścieżce do Świątyni Śigatse. Prawda o tym, że wszystkie tak z pozoru różnorodne i odmienne religie są w swej istocie jedną i tą samą religią objawianą światu przez błogosławionego Nauczyciela Świata za pośrednictwem posyłanych światu Proroków, to owa wąska i ciasna brama przez którą przechodzili nieliczni wybrańcy jako przez wrota Pierwszego Wtajemniczenia Duchowego. Wiedza ta towarzyszyła pokoleniom wyznawców wszystkich wiar jako pewne poczucie, iż istnieje tylko jedna i jedyna prawdziwa religia. Jest to Boża religia miłującej Mądrości."
Zapraszamy na warsztaty, gdzie można zgłębiać i doskonalić wiedzę


© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: radza-joga.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz